วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์ จากมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อชีวิต
บริจาคเงิน 1,000,000 บาท
สมทบจัดซื้อ
- เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า ราวสไลด์ 13 เตียง
- อุปกรณ์ชุดตรวจอวัยวะภายใน 1 ชุด
ให้โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559

มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
บริจาคเงิน 985,518 บาท
สมทบจัดซื้อ
- เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 1 เครื่อง
- เครื่องวัดและติดตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร 1 เครื่อง
- เตียงผู้ป่วยชนิดสามไก ปรับด้วยไฟฟ้า ราวปีกนก 2 เตียง
ให้โรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริทร์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559