วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

      ในโอกาสที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มีอายุครบรอบ  ๖๙ ปี  ตั้งแต่วันที่  ๒๔  มิถุนายน ๒๔๘๔  เดิมมีชื่อเรียกว่าโรงพยาบาลนราธิวาส  โดยมีภารกิจหลักในการป้องกัน  บำบัดรักษา  และฟื้นฟูผู้เจ็บป่วยที่มาขอรับบริจาคจากทางโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อย่างต่อเนื่อง  ทั้งในกรณีที่เจ็บป่วยปกติ และเกิดการเจ็บป่วยจากสถานการณ์วิกฤติก็ตามได้เพิ่มจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นเป็นลำดับ  จากโรงพยาบาลทั่วไปขนาด  ๓๒๐  เตียง  ขยายเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด  ๓๘๐  เตียง  และ  ๔๐๐  เตียงในอนาคตอันใกล้นี้  และเป็นภาระที่หนักขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาทุนเพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยยากจนขาดทุนทรัพย์  ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะมีการสนับสนุนเงินงบประมาณแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมบางส่วนแล้วก็ตาม  แต่ก็ยังไม่เพียงพอในส่วนของเงินบำรุงโรงพยาบาลที่มีอยู่  จะนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกทางการรักษาพยาบาลแก่ผู้ด้อยโอกาสดังกล่าว  ก็ตกภายในกฎระเบียบทางการใช้เงินมากมาย ไม่สามารถสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยอย่างรวดเร็วทันท่วงทีในการดูแลการเจ็บป่วยแก่ประชาชนโดยทั่วไป
      คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  โดยนายแพทย์วิรุฬห์  พรพัฒน์กุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  ได้รับการพิจารณาจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อรับบริจาคทุนทรัพย์ประเภทเงินสนับสนุนไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อันไม่สงบ  ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณดำเนินการโดยเร่งด่วนและได้มองเห็นว่า  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ท่านเดิม  นายแพทย์สุทัศน์  ศรีวิไล  ได้มีโครงการบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนกิจการภายในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ขึ้นภายใต้ชื่อ  โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จัดหารายได้สนับสนุนกิจการในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ แสดงออกซึ่งความสามัคคี สนับสนุนให้เกิดความสงบใน  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีแกนนำในส่วนกลาง ประกอบด้วย  นายแพทย์บุญ  วนาสิน  ที่ปรึกษาโครงการ  นายแพทย์เหลือพร  ปุณณกัณต์  ประธานโครงการร่วมมือของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ  บริษัทกรุงไทยเครดิตการ์ด  จำกัด  (มหาชน)  สถานีโทรทัศน์ช่อง  ๗ นอกจากนี้  ยังได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร  โดยคุณหญิงณฐนนท  ทวีสิน  ปลัดกรุงเทพมหานคร สนับสนุนพื้นที่รับบริจาค  ณ  สำนักอำนวยการสวนจตุจักร  โดยไม่คิดมูลค่าในการใช้พื้นที่ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน  ๒๕๔๙  ทำให้มีเงินกองทุนมากกว่า  ๒  ล้านบาท
      ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  และคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  จึงมีความเห็นชอบในการจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  ดังกล่าวขึ้น  เพื่อจะได้นำเงินที่ได้รับบริจาคไปให้การสนับสนุนกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป

                                                          ลงชื่อ  วิรุฬห์  พรพัฒน์กุล  ประธานกรรมการมูลนิธิฯ
                                                                          (นายวิรุฬห์  พรพัฒน์กุล)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น