วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายชื่อคณะกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ลำดับที่           ชื่อ  -  สกุล                                   ตำแหน่ง
   ๑.    นายวิรุฬห์        พรพัฒน์กุล                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
   ๒.    นายตะวัน        เพชรรัตน์                    รองอัยการจังหวัดนราธิวาส
   ๓.    นายพีระพงษ์     ภาวสุทธิไพศิฐ              รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
   ๔.    นายจำลอง       รัตนพันธ์                     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
   ๕.    นางกัลยา         สิทธิบุศย์                     หัวหน้าพยาบาล
   ๖.    นางรพีภรณ์      ไหมใจดี                      หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ
   ๗.    นายวิทยา        รัตนะ                         หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน

๑.       นายฉัตรชัย       ศรีนามวงศ์                  ประธานกรรมการ
๒.       นายบรรยง       เหล่าเจริญสุข                กรรมการ
๓.       นางวราภรณ์     จินตานนท์                   กรรมการ
๔.       นางเบญจวรรณ  ทันประจำสินธุ์             กรรมการ
๕.       นางนันทิยา      รัตนสกุล                     กรรมการ
๖.       นางสาววิพร      พลพรพิสิฐ                  กรรมการ
๗.       นางทัดเดือน      ภาวสุทธิไพศิฐ             กรรมการ
๘.       นายชัยเจริญ     อำนวยพาณิชย์             กรรมการ
๙.       นายวานิช        รัตนเหม                     กรรมการ
๑๐.   นางรจิต          พัฒนภักดี                    กรรมการ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น